1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu na základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za vady / zo záruky (ďalej len „Reklamácie“), kde „Predávajúci“ je spoločnosť Solide Slovakia, s.r.o., so sídlom Fučíkova 10, 935 61 Hronovce, IČO: 44 378 670, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 23222/N a „Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

Ak tovar vykazuje zjavné vady už pri dodaní, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu odovzdaný v poškodenom transportnom obale, kupujúci je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je však vždy povinný o takej vade tovaru alebo jeho obalu spísať s predávajúcim alebo s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude tovar a jeho vada popísaná, inak predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.

Záruka, resp. minimálna trvanlivosť sa nevzťahuje na:
-  mechanické poškodenie Tovaru osobou inou ako predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie predávajúci zodpovednosť,
- predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Minimálna trvanlivosť na dodávaný tovar je 5 až 12 mesiacov, ktorá je uvedená na každom obale výrobku viditeľne.


Kupujúci je oprávnený pre vady tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadochnajneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

- odôvodneným zamietnutím reklamácie .


V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) a rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci nemôže zodpovedať za akékoľvek poškodenie tovaru pri jeho preprave. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim  na prevzatie tovaru. 

 

4. Ostatné ustanovenia

V prípade reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.8.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.

 

5. Reklamačné oddelenie

Adresa: Fučíkova 10, 935 61 Hronovce
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.