Odoberanie výrobkov na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad vedie  v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

 

Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti § 65 Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ods. 1) Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa §49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za I. až III. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

 

Zamestnávateľ, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže podľa zákona č. 5/ 2004 o službách zamestnanosti § 64a ods. 1 písm. a) odoberať výrobky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím z Chránenej dielne.

 

Celkový počet zamestnancov  je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok.

 

Pre rok 2015 je celková cena práce 1 085,64 €. 

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2015 je 977 €.
(0,9 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2015 vo výške 1 085,64 €)

 

Hodnota zadanej zákazky alebo odobraných výrobkov na účely plnenia povinného podielu pre rok 2015 je 868 €.
(0,8 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2015 v o výške 1 085,64 €)

 

Ponúkame Vám možnosť využiť toto plnenie povinného podielu odoberaním výrobkov od našej spoločnosti SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. ktorej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach priznal štatút Chránenej dielne.